PRAWO CYWILNE ORAZ POSTĘPOWANIE CYWILNE I WINDYKACJA

Świadczona przez Kancelarię bieżąca pomoc prawna dotyczy windykacji roszczeń majątkowych poprzez mediację z kontrahentami (dłużnikami) oraz reprezentację Klientów na etapie sądowym i egzekucyjnym zmierzającym do odzyskania Państwa należności. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem projektów umów występujących w obrocie prawnym, a także opinii prawnych umów. Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

 1. przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
 2. uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania
 3. doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń.
 4. opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka.
 5. windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.
 6. zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.
Szczegóły

PRAWO SPADKOWE

W zakresie prawa spadkowego udzielamy konsultacji w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów. Kancelaria oferuje pomoc prawną dotyczącą w szczególności:

 1. spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
 2. przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu,
 3. wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy,
 4. dochodzeniem zachowku,
 5. podważaniem fałszywych testamentów.
Szczegóły

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną firm-spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Działalność Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:

 1. tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
 2. rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa,
 3. sporządzanie umów spółek,
 4. doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 5. łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 6. doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 7. opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 8. obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 9. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 10. reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
Szczegóły

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria oferuje Państwu kompleksowy zakres usług z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności świadczone usługi dotyczą udzielania pomocy prawnej w sprawach o:

 1. rozwód i separację;
 2. podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej;
 3. alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów;
 4. przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 5. ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentację w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, m.in. spraw o rozwód czy separację, jak również o podział majątku wspólnego małżonków, gwarantuje profesjonalne i indywidualne zaangażowanie w każdą powierzoną Kancelarii sprawę.

Szczegóły

PRAWO USŁUG TURYSTYCZNYCH

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej biur podróży i innych organizatorów turystyki, doradzając w ich bieżącej działalności i reprezentując organizatorów turystyki przed sądami w sprawach wszelkich roszczeń związanych z tą działalnością. Doświadczenie prawników kancelarii w sprawach z zakresu turystyki gwarantuje Państwu możliwość zapewnienia pomocy prawnej we wszystkich aspektach działalności związanej z turystyką.

Kancelaria reprezentuje również klientów biur podróży w dochodzeniu odszkodowań i innych roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów. W szczególności dochodzenie roszczeń od biur podróży za:

 1. niską jakość świadczeń określonych w umowie, brak opieki rezydenta, niską jakość usług hotelowych, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania,
 2. zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości,
 3. zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy,
 4. ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów,
 5. odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu usługi.
Szczegóły

PRAWO PRACY

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 1. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 2. reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
 3. pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
 4. ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 5. doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 6. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.
Szczegóły

OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością spółdzielni mieszkaniowych. Obsługa prawna spółdzielni polega m.in. na:

 1. udzielaniu porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych;
 2. sporządzaniu projektów umów zawieranych przez spółdzielnię oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez spółdzielnię do zaopiniowania,
 3. sporządzaniu statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Spółdzielni,
 4. prowadzeniu spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.
 5. bieżących konsultacjach i pomocy w prowadzeniu negocjacji przez Spółdzielnię.
Szczegóły

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego w szczególności poprzez:

 1. obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
 2. występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,
 3. przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 4. porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
 5. sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym.

Szczegóły

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA SPÓŁEK

Kancelaria specjalizuje się w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wspólników.

Kancelaria świadczy również usługi prawne dotyczące zarówno stałej obsługi spółek, jak również występuje w indywidualnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Pomoc prawna w procesie zakładania i rejestracji spółek oraz w bieżącej działalności spółek polega m.in. na:

 1. udzielaniu porad prawnych w zakresie wyboru właściwej formy prawnej spółki, dostosowanej do planowanej działalności gospodarczej;
 2. przygotowaniu umowy spółki oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. umówienie spotkania u notariusza w celu zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego (dla spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej) oraz pomoc przy akcie notarialnym;
 4. złożenie wniosku o rejestrację spółki oraz reprezentacja w trakcie postępowania rejestracyjnego przez KRS.
 5. opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki (protokoły z posiedzeń/zgromadzeń wspólników, u
 6. chwały, zawiadomienia);
 7. sporządzaniu zmian w umowie spółki, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana siedziby, zmiana zarządu);
 8. zmiany właścicielskie (sprzedaż udziałów i akcji); podwyższenie i obniżenie kapitału;
 9. wystąpienie ze spółki, likwidacja spółki.
Szczegóły

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Kancelaria prowadzi także doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Uczestnictwo w szeregu postępowań upadłościowych i zdobyte doświadczenie służy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach tej specjalizacji Kancelaria:

 1. opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli;
 2. reprezentuje upadłego jak i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 3. przygotowuje wnioski i reprezentuje wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. reprezentuje wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczegóły

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kancelaria prowadzi bezpośrednie doradztwo w sprawach gospodarczych poprzez:

 1. udział w spotkaniach z klientami,
 2. opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,
 3. porady i opinie prawne,
 4. udział w negocjacjach,
 5. reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych,
 6. reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Szczegóły

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

 1. udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 2. sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 3. opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 4. sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 5. udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 6. reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 7. reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 8. prowadzenie spraw pracowniczych,
 9. windykacja wierzytelności.

Ponadto, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 1. zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
 2. zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS,
 3. rozwiązywaniu i likwidacji spółek,
 4. przekształceniach i podziałach spółek,
 5. analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych

Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Szczegóły

PORADY PRAWNE

Prawnicy kancelarii udzielają profesjonalnych porad prawnych, gwarantując rzetelną i fachową pomoc w różnych dziedzinach prawa. Przygotowujemy także projekty umów i innych dokumentów oraz pomagamy w prawidłowym sformułowaniu pism procesowych. Jeżeli klient zgłosi się do nas z problemem prawnym, znajdziemy rozwiązanie i pomożemy wyjaśnić zawiłości prawne związane z danym zagadnieniem.

Szczegóły

PRACA KANCELARII W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Pragniemy Państwa zapewnić, iż w tym szczególnym czasie nasza kancelaria pracuje i służy pomocą. Jedyną zmianą jest sposób kontaktu. Ponizej prezentujemy najlepsze warianty uzyskania pomocy prawnej.

E-PORADA PRAWNA

Bez wychodzenia z domu. Korzystając z naszego formularza, zgłoś problem. Wszystkie sprawy załatwimy elektronicznie.

sprawdź, od czego zacząć

Porada telefoniczna lub Skype

Problem jest bardzo złożony lub preferujesz kontakt "osobisty". Nie ma problemu - zadzwoń - pomożemy

zadzwoń: 22 458 23 40

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy