REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
 1. Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług "E-porada" za pośrednictwem portalu www.staniszewski-kancelaria.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
 2. Usługodawcą jest Dariusz Staniszewski Kancelaria Adwokacka, ul. Solec 38, 00-394 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP NIP: 5741795053 , REGON: 141272522, mail: dariusz.staniszewski@adwokatura.pl , tel: 22 458 23 40, zwany dalej jako: "Kancelaria"
 3. Kancelaria świadczy usługi prawnicze drogą elektroniczną (dalej jako: "Usługi") poprzez stronę internetową www.staniszewski-kancelaria.pl,
 4. Usługi te polegają na możliwości uzyskania porady prawnej, zwanej dalej: E-poradą, online.
 5. Osoba korzystająca z usługi E-Porada zwana jest dalej jako "Klient".
 6. Kancelaria świadczy Usługi także prowadząc stacjonarną kancelarię prawną, w której możliwe jest osobiste spotkanie z Klientem.
§ 2
 1. Klient ma możliwość korzystania z Usługi, jeżeli posiada:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. skonfigurowaną w sposób prawidłowy przeglądarkę internetową akceptującą pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
  3. skonfigurowane i dostępne konto poczty elektronicznej;
  4. włączoną obsługę JavaScript oraz Cookie;
  5. zainstalowane na swoim komputerze oprogramowanie, które umożliwia odczytywanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
 2. Klient załączając pliki powinien je zapisywać w formatach możliwych do odczytania, tj.: PDF, doc, docx, rtf, jpg.
 3. Maksymalny rozmiar jednego pliku powinien wynosić nie więcej niż: 20 MB
§ 3
 1. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu może być zapisana, odtworzona i utrwalona przez Klienta.
 4. Klient wysyłając zapytanie za pomocą formularza E-porada potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Jeżeli Klient podczas korzystania z Usługi poprosił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy istnieje domniemanie po stronie Kancelarii, że korzysta z Usługi jako przedsiębiorca, zaś Usługa jest świadczona dla podmiotu w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 4
 1. Klient uzyskuje od Kancelarii niewyłączną licencję na korzystanie ze strony internetowej www.staniszewski-kancelaria.pl - formularz E-porada, na następujących polach eksploatacji:
  1. wysłanie zapytania poprzez formularz E-porada;
  2. skierowanie wysłanego przez Klienta zapytania do kompetentnego prawnika (adwokata, radcy prawnego) posiadającego wiedzę i praktykę niezbędną do udzielenia pomocy prawnej
  3. umożliwienie Klientowi korzystania z formularza E-porada, w ramach którego może on kontaktować się z Prawnikiem.
 2. Wszelkie dane w formularzu E-porada są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej i stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827). Nie są one zapisane na nośniku materialnym i dostarczane elektronicznie.
§ 5
 1. Treść E-porady przesyłana jest Klientowi na podstawie zadanego przez Klienta pytania w oparciu o prawo polskie, w terminie 72 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Prawnik rozpocznie prace nad przygotowaniem treści porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia lub przesłania potwierdzenia wykonania przelewu.
 2. Treść porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w pytaniu zamieszczonym w formularzu E-porada i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia porady.
 3. Klient ma prawo przesyłać pytania dodatkowe odnoszące się do treści Porady. Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na pytanie dodatkowe wynosi 48 godzin od otrzymania przez Kancelarię pytania dodatkowego.
 4. Kancelaria może odmówić przygotowania porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasad etyki zawodowej, a także gdy przygotowanie porady byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub Kancelaria nie specjalizuje się w dziedzinie prawa dotyczącej zagadnienia prawnego zawartego w pytaniu Klienta. Wówczas Kancelaria zawiadomi Klienta o braku możliwości przygotowania porady i zwróci Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku bankowego. Z tytułu odmowy przygotowania porady Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Kancelarii.
§ 6
 1. Klient, który chce skorzystać z Usługi powinien przesłać do Kancelarii za pośrednictwem formularza E-porada dokładny opis problemu prawnego, wskazać swoje pytania oraz zamieścić swoje dokładne dane (imię i nazwisko/nazwę podmiotu, adres, telefon kontaktowy, e-mail) – w przypadku braku w/w informacji Kancelaria nie wykona Usługi;
 2. Wszelka korespondencja (w tym dokumenty) powinny być kierowane pocztą elektroniczną na adres: dariusz.staniszewski@adwokatura.pl W sytuacji gdy opis problemu prawnego okaże się niewystarczający Kancelaria zwróci się z prośbą o uzupełnienie informacji koniecznych do udzielenia porady prawnej;
 3. Po otrzymaniu pełnej korespondencji Kancelaria prześle e-mailem ofertę wykonania usługi zawierającą: cenę usługi, termin i formę jej wykonania, sposób zapłaty wynagrodzenia;
 4. Niniejszy Regulamin zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta z 30 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., nr 827).
§ 7
 1. Porada jest udzielana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w pytaniu zadanym w formularzu E-porada.
 2. Klient nie może powoływać się na niepełny zakres treści porady lub brak możliwości skorzystania z niej, jak również na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli w sposób dokładny nie opisał problemu prawnego oraz nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników koniecznych do jej sporządzenia i nie przedstawił w pełni stanu faktycznego w pytaniu zadanym w formularzu E-porada.
§ 8
 1. Klient, będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty wynagrodzenia na rachunek Kancelarii.
 2. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej na adres Kancelarii. Kancelaria nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Kancelaria ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę – tzn. przesłała konsumentowi treść porady. Kancelaria informuje konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię, tzn. przesłania konsumentowi treści porady, konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy przed przesłaniem mu porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności analizę stanu faktycznego sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.
§ 9
 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za skutki powstałe w związku z:
  1. brakiem dostosowania się Klienta do wymogów technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Kancelaria się posługuje;
  2. zaistnieniem siły wyższej;
  3. brakiem możliwości dostępu do formularza E-porada wynikającego z przyczyn niezależnych od Kancelarii
  4. brakiem dostępu do Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  5. oznaczeniem wiadomości przesyłanych od Kancelarii do Klienta lub od Klienta do Kancelarii jako Spam.
  6. niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się zawiadomić Kancelarię o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres e-mail za skutecznie doręczone.
§ 10
 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Kancelarię należy przesyłać na adres Dariusz Staniszewski Kancelaria Adwokacka, ul. Solec 38 lok. 203, 00-394 Warszawa. Reklamacja powinna być wysłana w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. dokładne oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu;
  2. wskazanie porady prawnej, której dotyczy reklamacja;
  3. szczegółowe uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. dokładne oznaczenie żądań Klienta składającego reklamację;
 3. W przypadku braku informacji wskazanych w ust. 2, Kancelaria, w terminie 7 dni od jej doręczenia, może zwrócić się do Klienta do uzupełnienie potrzebnych danych.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres siedziby Kancelarii zostanie rozpatrzona reklamacja Klienta, do którego zostanie wysłana odpowiedź w formie pisemnej z propozycją załatwienia reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Reklamacja nie przysługuje w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  2. porada nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;
  3. porada jest niekorzystna dla Klienta;
  4. porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej nie jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji przez Kancelarię.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest uważane za zakończone w przypadku upływu terminu o którym mowa w ust. 4;
 8. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, np. z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, ewentualnie innych instytucji które zajmują się pomocą dla konsumentów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
 9. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, przy udziale niezależnego mediatora. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z mediacji i polubownego załatwienia sporu są dostępne na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;