Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Windykacja długów na podstawie weksla

Weksel jest jednym z wielu możliwych zabezpieczeń roszczeń w obrocie gospodarczym i często stosowanym w procesie windykacji oraz dochodzenia należności przed sądem. Niewątpliwie podstawową zaletą tego rodzaju zabezpieczenia jest możliwość uzyskania w sądzie nakazu zapłaty, który stanowi tytuł zabezpieczenia z chwilą jego wydania i podlega natychmiastowemu wykonaniu, ale to nie wszystkie zalety weksla.

Kolejną zaletą dochodzenia należności w sądzie na podstawie weksla jest niższa opłata sądowa od pozwu, która wynosi  ¼ opłaty, jaką powód musiałby wnieść, gdyby składał pozew bez weksla. Przypominam, że opłata sądowa od pozwu zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167, poz. 1398) standardowo wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Windykacja sądowa na podstawie ważnego weksla zawierającego wszystkie konieczne elementy wynikające z prawa wekslowego znacznie upraszcza uzasadnienie pozwu, gdyż nie ma konieczności rozpisywania się o innych dowodach, które potwierdzają istnienie roszczenia (np. faktury, umowy itp.). W pozwie trzeba wskazać że podstawą roszczenia jest weksel i krótko opisać dlaczego domagamy się zapłaty swojej należności. Na skutek wniesionego przez wierzyciela pozwu o zapłatę z weksla, sąd na posiedzeniu niejawnym po zbadaniu jedynie prawidłowości wypełnienia weksla wystawia, a więc bez przeprowadzania rozprawy, nie badając zasadności dochodzonej kwoty, czyli nie analizując czy jest to prawdziwa niezapłacona cena i czy nie były podnoszone zarzuty, np. co do jakości sprzedanej rzeczy, wydaje nakaz zapłaty w którym zobowiązuje dłużnika do zapłaty zasądzonej kwoty w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu albo tez wniesienia w tym terminie zarzutów.

Jak już wspomniałem na wstępie, nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie weksla stanowi tytuł zabezpieczenia z chwilą jego wydania i podlega wykonaniu bez klauzul. Ta okoliczność ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej windykacji. Otóż wierzyciel, któremu sąd doręczył taki nakaz zapłaty ma możliwość wystąpienia do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Na etapie zabezpieczenia, niezależnie od dalszego toku postępowania sądowego, które jak wiemy jest długotrwałe, wierzyciel może uchronić się przed niewypłacalnością dłużnika, którego majątek na czas trwania procesu zostanie zajęty. Po zakończeniu sprawy sądowej z tego zabezpieczenia wierzyciel będzie mógł skorzystać pod warunkiem że wygra proces. Oprócz tego możliwym sposobem zabezpieczenia jest również hipoteka przymusowa na nieruchomości dłużnika, której ustanowienie utrudni dłużnikowi sprzedaż nieruchomości w toku procesu.

Trzeba zatem mieć na uwadze, że posiadanie przez wierzyciela weksla znacznie ułatwia proces windykacji, zaś możliwości jego wykorzystania niewątpliwie stanowią dużą uciążliwość dla dłużnika.

Napisz, co o tym sądzisz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *